Uw privacy

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1. Wanneer u zich als lid of projectzanger aanmeldt bij het ToonkunstKoor Roermond (TKR), vult u een aantal van uw persoonsgegevens in op een aanmeldingsformulier.

1.2. Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van het TKR, www.toonkunstkoorroermond.nl. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u worden toegezonden.

1.3. Het TKR verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens van leden:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • iban-bankrekeningnummer
 • stemsoort
 • pasfoto

Daarnaast worden er foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities gemaakt waarop u mogelijkerwijs bent afgebeeld.

1.4. Het TKR gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • het lidmaatschap te effectueren;
 • de leden over de Algemene Ledenvergaderingen te informeren;
 • nieuwsbrieven en nieuwsflitsen te versturen;
 • contributie te berekenen;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • u met behulp van uw pasfoto herkenbaar te maken voor de overige leden in het zogenaamde smoelenboek;
 • foto’s van uitvoeringen, concerten, repetities te plaatsen op de website en de sociale media-accounts van het koor voor publicitaire doeleinden.

1.5. Van vrienden/sponsoren verzamelt het TKR alleen:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • iban-bankrekeningnummer

2. Informatie, wijziging en bezwaar

2.1. U kunt via info@toonkunstkoorroermond.nl contact met het TKR opnemen voor:

 • meer informatie over de wijze waarop het TKR persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die het TKR over u verwerkt;
 • bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens door het TKR.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1. Het TKR zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2. Het TKR zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. Gegevensverstrekking aan derden

4.1. Het TKR zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het TKR daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Melding van inbreuken aan Autoriteit Persoonsgegevens

5.1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. Melding van inbreuken aan betrokkene

6.1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. Wijzigingen privacy policy

7.1. Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

Scroll naar boven